תקנון דוקטור עור "אמץ רופא"

 תקנון

מבצע פעילות "דוקטור עור –אמץ רופא.ה 2021"  

מבוא

ד"ר עור בע"מ (להלן: "החברה"), במסגרת דאגתה לבריאות הציבור ואחריותה החברתית לטובת הקהילה בישראל, ולאור הצרכים השונים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל וההקרבה הנדרשת מהצוותים הרפואיים המטפלים במצב חירום הנוכחי, תקיים פעילות כהגדרתה להלן והכל בכפוף לכללים ולתנאי תקנון זה.  

השתתפות בפעילות כאמור, מהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה, ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות ו/או שימוש במוצר כלשהו ו/או התרומה ו/או שימוש בתכשיר או מוצר ו/או אופן ביצוע התרומה.  

 

הגדרות

 למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

1.1.    "כתובת החברה" - השילוח 6, קרית מטלון פתח תקווה. 

1.2.    "הפעילות" – שם הקמפיין "דוקטור עור מאמץ רופא/ה 2021". הפעילות תבוצע כך שעבור כל עסקת רכישה (ככל שרכישות כאמור תדווחנה לחברה), הכוללת לפחות מוצר אחד ממגוון מוצרי ד"ר עור, אשר תושלם על ידי לקוחות החברה במהלך תקופת הפעילות, באחד מאתרי הסחר המשתתפים בפעילות המפורטים להלן:
גילטי, עזריאלי, דראגסטור, אופיר פארם, איפארמה, מדיפארם, מקס פארם- נקודת טבע וביוגאיה.
החברה תבצע תרומה ו/או תרמה מוצר ממוצריה ליוזמת "אמץ רופא.ה". התרומה תועבר ל"אמץ רופא.ה" על ידי החברה במועדים שיסוכמו עמה ותיועד ותועבר לצוותים הרפואיים התומכים במאמץ הלאומי למיגור / טיפול בנגיף הקורונה במחלקות הקורונה השונות על ידי "אמץ רופא.ה" לפי שיקוליה.

במסגרת הפעילות החברה תבקש מאתרי הסחר האמורים לבצע מעקב אחר הרכישות העומדות בתנאי תקנון זה במהלך תקופת ההסכם ותפעל לקבלת פרטים על השלמת עסקאות כאמור מאתרי הסחר המשתתפים בפעילות.  יובהר כי תרומת החברה במסגרת הפעילות לא תעלה על 1,500 מוצרים, אלא אם יוחלט להאריך את תקופת הפעילות ו/או להגדיל את גודל התרומה לפי שיקולי החברה מעת לעת ("התרומה הכוללת"). עוד יובהר תקנון זה אינו מבטיח ולא נועד להבטיח תרומה כלשהי על ידי החברה ליוזמת "אמץ רופא.ה" וכי לזו לא תהיה ואין כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לתרומה ולפעילות זו. בנוסף יובהר כי החברה אינה אחראית לרמת המלאי הזמין של מוצרי החברה באתרי הסחר המשתתפים בפעילות.

1.3.       משתתף בפעילות/משתתף/לקוח – כל אדם ו/או תאגיד העומד בכל ומלוא תנאי תקנון זה ואשר השלים עסקת רכישה של מוצר החברה באחד מאתרי הסחר המשתתפים בתקופת הפעילות.

1.4.       "התקנון" – הוראות תקנון זה אשר יהא ניתן לעדכון בכל עת במהלך תקופת הפעילות ולאחריה על ידי החברה בשיקול דעתה המוחלט. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה. על המשתתף חלה האחריות להתעדכן בשינוי התקנון ואין על החברה אחריות כלשהי להודיע למשתתף על שינוי בתקנון זה.

 

2.       פרשנות

2.1.       השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2.       כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

2.3.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 

3.       הסבר הפעילות

3.1.       תקופת הפעילות:

3.1.1.  הפעילות תחל בכל אתרי הסחר המשתתפים בפעילות מרגע תחילת הפעילות ביום ראשון ה-0 24.1.2021 ועד לשעה 23:59 ביום 28.2.2021 (או קודם לכן במקרה של גמר מלאי המוצרים ו/או הגעה לסכום התרומה הכוללת שיועדה לפעילות על ידי החברה).

3.1.2. מובהר כי החברה רשאית לקצר ו/או להאריך ו/או לבטל את הפעילות בכל רגע נתון ועל פי שיקול דעתה המוחלט. החברה לא תישא באחריות כלשהי כלפי משתתפים בקמפיין בשום צורה כלשהי בנוגע לביטול ו/או הארכת תקופת הקמפיין. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

3.2.    החברה גאה להירתם למאמץ הלאומי להיאבק בהתפשטות נגיף הקורונה ועבור כל עסקת רכישה, הכוללת לפחות מוצר אחד ממגוון מוצרי ד"ר עור, אשר תושלם על ידי לקוחות החברה במהלך תקופת הפעילות ותדווח לחברה, שבוצעה באתרי הסחר המשתתפים בפעילות (לפי תקופות הפעילות הרלוונטיות), וככל שרכישות כאמור תדווחנה לחברה, החברה תבצע תרומה ו/או תרמה מוצר ממוצריה ליוזמת "אמץ רופא.ה". התרומה תועבר ל"אמץ רופא.ה" על ידי החברה במועדים שיסוכמו עמה ותיועד ותועבר לצוותים הרפואיים התומכים במאמץ הלאומי למיגור / טיפול בנגיף הקורונה במחלקות הקורונה השונות על ידי "אמץ רופא.ה" לפי שיקוליה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג ו/או סכום התרומה ללא צורך בהודעה מראש כלשהי.

3.3.       יובהר כי תרומת החברה במסגרת הפעילות לא תעלה על 1,500 מוצרים, אלא אם יוחלט להאריך את תקופת הפעילות ו/או להגדיל את גודל התרומה לפי שיקולי החברה מעת לעת ("התרומה הכוללת").

3.4.       החברה אינה מתחייבת לבצע תרומה כאמור עבור עסקאות רכישה שהושלמו במהלך תקופת המבצע הרלוונטיות אם בוצעו על ידי אותו לקוח בטווחי זמן סמוכים זה לזה באותו היום ו/או אם סכום עסקת הרכישה אינו עומד על היקף שיסוכם ו/או אם החברה סבורה שרכישה כאמור בוצע בתנאים שסותרים את תנאי התקנון או נועדו לעקוף אותן בחוסר תום לב. החברה אינה אחראית בשום אופן להגעת המוצרים ו/או אופן ביצוע משלוח המוצרים שנתרמו לצוותים הרפואיים ו/או איכותם או טיבם לאחר העברתם לידי "אמץ רופא.ה". החברה תהיה אחראית על ורק על משלוח התרומה לפי תקנון זה לידי ליוזמת "אמץ רופא.ה" לפי בקשתם וצרכיהם.

3.5.       ביצוע התרומות יהיה כפוף לזמינות המלאי כאמור.

3.6.       החברה תוכל לשלוח למשתתף אשר נרשם לאתר, השאיר את הפרטים הנדרשים וביצע הסכמה לקבלת חומרי דיוור, הודעה או ברכת תודה באמצעי התקשרות שמסר על סיועו לתרומת החברה ליוזמה.

3.7.       החברה תשתדל לוודא מלאי מתאים של מוצריה בכל אחד מאתרי הסחר המשתתפים בפעילות , אולם לא תהיה החברה אחראית אם אזל מלאי באתר מסוים ומשתתף בפעילות לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו באם אזלו מוצרי החברה באחד מאתרי הסחר המשתתפים בפעילות. 

3.8.       הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל דין ו/או הסכם.

3.9.       במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון ו/או כל דין, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בפעילות, לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת התרומה מכוח השתתפותו תפקע באופן מיידי. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת התרומה אם קיים חשש סביר כי פעל לקבלתה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן התנהלות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות. 

3.10.   החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף בפעילות ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.

3.11.   לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את הפעילות  ולהציע תרומה חלופית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף בפעילות ו/או ליוזמת "אמץ רופא.ה" לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.  

3.12.  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי אתרי הסחר המשתתפים בפעילות יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור לזמן ביצוע השלמת עסקת הרכישה ו/או כמויות המלאי ו/או למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות המבצע, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.

 

4.       ויתור ופטור מאחריות

4.1.       למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או אתרי הסחר המשתתפים בפעילות ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור ואינה אחראית בשום אופן על השלמת הפעולות באתרי הסחר המשתתפים.

4.2.       חלק מניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו (לרבות באתרי הסחר המשתתפים בפעילות), ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיה וכל הקשור בה.

4.3.       במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה תהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

4.4.        כל הזכויות בקשר עם הפעילות ו/או בהתייחס למותג DR OR או ד"ר עור או דוקטור עור, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.

4.5.       בהשתתפותו, מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או שימוש בתרומה ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות, אך לא רק, דרך קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר  לתוכן  המועלה על ידי המשתתף), וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.

4.6.       החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הפעילות ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו בפעילות וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.

4.7.       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, מגפה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

4.8.       אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.

 

5.       פרסום ושימוש בנתונים

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם באתר החברה ובכל אמצעי תקשורת שהם. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות.

6.       הגנה על פרטיות

 

6.1   השתתפות בפעילות תהיה כפופה לתנאי התקנון של אתרי הסחר המשתתפים בפעילות, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם. המשתתפים מסכימים בהשתתפותם בפעילות וברכישת המוצרים של החברה להעברת פרטי רכישתם ופרטיהם האישיים לחברה ו/או למי מטעמה על מנת להשלים את ביצוע הפעילות או ליצירת קשר לצרכי הפעילות. ככל שהפרטי המשתתף יתקבלו בחברה ו/או יאספו על ידה, המשתתף מודע לכך שאינו חייב למסור את פרטיו לחברה באתר החברה וכי הפרטים ישמרו במאגר המידע של קבוצת ניאופרם. ניתן להסיר את ההשתתפות במאגר המידע של החברה בהודעה בכתב לחברה ובהתאם לחוק. החברה תשמור על הפרטים שיועברו לה, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף בפעילות נותן בזאת הסכמתו, כי החברה רשאית:

6.1.1          להעביר פרטי המשתתף בפעילות לאחר, על פי סמכות שבדין;

6.1.2           לפעול כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או משתתפים  אחרים בפעילות;

6.1.3          לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.

6.2   מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן:

6.2.1          לגופים וצדדים שפרטי המשתתף חיוניים לשם קיום עריכת הפעילות, כגון אתרי הסחר המשתתפים בפעילות ו/או מתן התרומה, כגון: חברות קשורות בקבוצת ניאופרם ו/או בנקים ו/או דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.

6.2.2          במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.

6.2.3          ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן.

6.2.4          בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.

6.2.5          להעביר את פרטי המידע לכל אחת מחברות קבוצת ניאופרם למשלוח חומרי דיוור למוצרי קבוצת ניאופרם.  

6.2.6          בכל מקרה שהעברת המידע נדרש לצורך השלמת הפעילות בהתאם לתקנון ולרבות מתן הודעות למשתתף הקשורות  למבצע ו/או מתן התרומה ו/או מימוש התקנון ו/או למבצעים קשורים עליהם תחליט החברה מעת לעת .

6.3   עורכת הפעילות אינה מתחייבת, כי המידע המצוי בידיה לרבות פרטים ומידע שמסר המשתתף בעת הרשמתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למאגרי עורכת הפעילות ו/א ומי מטעמה ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות.

 

7.                     שונות

7.1.    ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

7.2.    תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.

7.3.    חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

7.4.    לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.************************************************* 

0

סל הקניות שלי

אין מוצרים בסל הקניות

סל הקניות שלך ריק

היי!

הזיני את כתובת האי-מייל שלך / התחברי דרך הפייסבוק והתחילי לצבור הנחות בתכנית הנאמנות שלנו

WELCOME BACK

הזיני סיסמא בכדי להתחבר לאתר

שכחת סיסמא ?

או

כיף שבאת :)

הרשמי לאתר והתחילי לצבור הנחות בהתאם לתכנית הנאמנות שלנו

הסיסמא צריכה להכיל לפחות 6 תווים

או