תקנון האתר

כללי

ברוכים הבאים ל-Guilty (להלן: "האתר"), המופעל ע"י גילטי ביוטי בע"מ 516753431 (להלן: "החברה המפעילה"). בכתובת גד פיינשטיין 13 רחובות (בניין אמות יחידה 147) האתר משמש כחנות מקוונת המציגה ומציעה למכירה מוצרים שונים בתחום היופי, האופנה והלייף-סטייל.

לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: "הלקוח"): כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה.

מטעמי נוחות בלבד מנוסח תקנון זה בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

כותרות וכותרות משנה בתקנון זה מובאות לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

השירותים באתר

האתר מציע למכירה מבחר מוצרי יופי, אופנה ולייף-סטייל של יצרנים ומותגים שונים מהארץ ומחו"ל, לרבות מוצרים לטיפוח הפנים והגוף, מוצרים לאיפור פנים וגוף, מוצרים לעיצוב השיער, מוצרי בישום, מוצרי טואלטיקה, מוצרי הגיינה אישית, מוצרי אופנה שונים ופריטים נלווים (להלן: "המוצרים").

במרבית המקרים המוצרים נמכרים באתר ישירות מהחברה המפעילה. מחירי המוצרים המוצעים למכירה נקבעים ע"פ שיקול דעתה של החברה המפעילה.

למען הסר ספק, לאחר שהלקוח נרשם ומאשר באופן אקטיבי את הרשמתו לאתר ו/או את חברותו במועדון הלקוחות של האתר הוא נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני יומי מהאתר, אשר מטרתו לעודד רכישת מוצרים ע"י הלקוח באתר. כמו-כן ובאותה עת, מאשר הלקוח את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת GuiltyRMV@gmail.com .

באתר ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר באופן מקוון ע"פ הליך הרכישה המתואר בגוף תקנון זה בהמשך, אולם ניתן גם ליצור קשר טלפוני עם החברה המפעילה ולרכוש את המוצרים, ע"י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה.

מי רשאי להשתמש באתר ?

כל אדם, לרבות חברה, מוזמן להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה, ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 • למשתמש מלאו 18 שנים;
 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
 • המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או בעל חשבון PayPal פעיל.
 • יחד עם זאת, החברה המפעילה תהיה רשאית למנוע מכל אדם, לרבות מחברה, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר. מניעת השימוש תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא מוגבל בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
 • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון [רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק];
 • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה המפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו;
 • היה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לצד שלישי;
 • בכוונת הלקוח לעשות שימוש לרעה ו/או מעשה הונאה בשוברים ו/או קופונים אותם מנפיק האתר מעת לעת ו/או בשירותים כלשהם אחרים אותם מציע האתר.

לקוח שהחברה המפעילה מנעה את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.

מה מותר ומה אסור בשימוש באתר ?

הלקוח רשאי לעשות באתר שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. לתשומת לב! הלקוח הינו אחראי באופן בלעדי על השימוש שלו באתר.

הלקוח לא רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי.

הלקוח אינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר.

הלקוח אינו רשאי לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

הלקוח אינו רשאי לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.

הלקוח אינו רשאי לגלוש אל האתר מאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .

הרישום לאתר

טרם רכישת מוצר כלשהוא באתר, מחויב הלקוח לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, ביצוע שינויים בהגדרות הלקוח והעדפותיו וכו'.

לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות:

 • שם פרטי ושם משפחה;
 • כתובת דואר אלקטרוני;
 • בחירת סיסמא;
 • מספר טלפון;
 • כתובת למשלוח.

יתכן ופתיחת חשבון משתמש יחייב את הלקוח במסירת פרטים נוספים ו/או יהיה כפוף לתנאים נוספים שיפורסמו באתר, ואשר אינם מפורטים בתקנון זה.
החברה המפעילה מציינת שוב בפני הלקוח שהליך רישומו באתר ופתיחת חשבון המשתמש שלו מעידים על הסכמתו לתנאי תקנון זה.

החברה המפעילה מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת פתיחת חשבון משתמש באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט במקרים בהם יועברו הפרטים או חלקם לספק של המוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה. בנוסף, כל מידע רגיש שימסור הלקוח, בעת פתיחת חשבון משתמש באתר, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאות של הלקוח עוברות הצפנה באופן חד כיווני. יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל"מדיניות הסודיות והפרטיות" של האתר כמוגדר בתקנון זה.

החברה המפעילה מבקשת מהלקוח להקפיד בהקלדה נכונה של הפרטים הנדרשים בעת ההרשמה לשירותי האתר ובעת פתיחת חשבון משתמש. כמו-כן מתבקש הלקוח לדאוג לעדכון האתר בכל שינוי בפרטיו, ככל שיהיו. הקלדת פרטים שגויים עלולים למנוע מהאתר לספק ללקוח את המוצרים אותם רכש באתר.

החברה המפעילה מוצאת לנכון לציין שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. החברה המפעילה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

החברה המפעילה מבקשת מהלקוח להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח, ע"י הלקוח עצמו, מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה.

לאחר השלמת הרישום לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.

רכישת מוצרים באתר

הרישום כלקוח באתר הוא תנאי קודם לרכישת מוצרים באתר. ויחד עם זאת, הלקוח יכול גם לבצע הזמנה ללא רישום לאתר, המוגדרת כ"הזמנת אורח", אולם בכך הוא מונע מעצמו קבלת הטבות שונות הניתנות ע"י האתר ללקוחות רשומים, כגון: הנחת נאמנות וכו'.

הלקוח מוזמן לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם את סל הקניות שלו באתר. בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול הלקוח לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או להסיר מוצרים מסל הקניות. בגמר בחירת המוצרים יוזמן הלקוח לעבור למסך התשלום באתר לשם ביצוע תשלום והשלמת הרכישה. בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח שהלקוח מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו'.

ניתן לשלם עבור ההזמנה באמצעים הבאים בלבד: כרטיס אשראי או פייפאל (Paypal). במקרים מיוחדים ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר ולבקש לשלם באמצעות העברה בנקאית. אם יאושר תשלום בהעברה בנקאית יעביר שרות הלקוחות של האתר את פרטי החשבון של מפעילת האתר לשם ביצוע העברה בנקאית ע"י הלקוח. הלקוח יתבקש לבצע את ההעברה בנקאית בתוך 48 שעות. אם לא יתקבל התשלום בהעברה בנקאית במועד הנקוב תבוטל ההזמנה באופן חד צדדי ע"י שרות הלקוחות של האתר, אף ללא כל הודעה מקדימה ללקוח. 

בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, יהיה על הלקוח לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. ניתן לשלם באמצעות כל סוג כרטיס אשראי המונפק בישראל בלבד, למעט כרטיס מסוג דיינרס. התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת טרנזילה העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL. חשוב לציין, שמטעמי ביטחון החברה המפעילה אינה שומרת במאגריה את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. אולם יחד עם זאת, בידי הלקוח קיימת גם אפשרות לציין שברצונו לאפשר לחברה הסולקת, חברת טרנזילה, לשמור את פרטי כרטיס האשראי שלו אצלה, וזאת על-מנת לחסוך מעצמו את הצורך להקיש מחדש מידי הזמנה את מלוא פרטי כרטיס האשראי שלו. במצב כזה, נוצר "טוקן" (TOKEN) מקודד ומוצפן אשר נשמר במאגרי החברה המפעילה ואשר מתורגם בלעדית ע"י חברת טרנזילה בלבד, לצורך תשלום בהזמנות הבאות של הלקוח. יש לציין, שהמידע המקודד והמוצפן "בטוקן" אינו מאפשר לאף אחד, כולל לא לחברה המפעילה, לחייב את כרטיס האשראי את הלקוח. רק חברת טרזילה יכולה לתרגם את ה"טוקן" לפרטי כרטיס האשראי הספציפי ששמר הלקוח אצלה. בכל מקרה, יכול הלקוח להחליט להסיר בכל עת את ה"טוקן" שלו ממאגרי החברה המפעילה, וזאת ע"י לחיצת כפתור בלבד בתפריט האישי של הלקוח תחת "פרטי תשלום".

בתשלום באמצעות כרטיס אשראי (בכל הכרטיסים, למעט כרטיס אשראי מסוג Debit שהינו כרטיס אשראי לחיוב מיידי), רשאי הלקוח לבצע פריסה של התשלום לעד 5 תשלומים שווים ללא ריבית בכפוף לסך סכום ההזמנה, כלדלקמן:

 • אם סכום ההזמנה הינו עד 200 ש"ח (כולל מע"מ) אין אפשרות לחלוקת התשלום לתשלומים.
 • אם סכום ההזמנה גבוה מ-200 ש"ח ועד 300 ש"ח (כולל מע"מ) ניתן לחלק את התשלום לעד 2 תשלומים.
 • אם סכום ההזמנה גבוה מ-300 ש"ח ועד 400 ש"ח (כולל מע"מ) ניתן לחלק את התשלום לעד 3 תשלומים.
 • אם סכום ההזמנה גבוה מ-400 ש"ח ועד 500 ש"ח (כולל מע"מ) ניתן לחלק את התשלום לעד 4 תשלומים.
 • אם סכום ההזמנה גבוה מ-500 ש"ח (כולל מע"מ) ניתן לחלק את התשלום לעד 5 תשלומים. 

הלקוח יכול כאמור לבצע תשלום עבור הזמנתו גם באמצעות חשבון PayPal באם הוא קיים ברשות הלקוח. בחירה בתשלום באמצעות חשבון PayPal תוביל את הלקוח לאתר חברת PayPal שם הוא יוכל להשלים את מסירת הפרטים ולאשר את התשלום. ביצוע תשלום דרך אתר PayPal הינו בכפוף לתנאי השימוש, התקנון ומדיניות הפרטיות של אתר PayPal.

בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח אישור להזמנה אותה ביצע, אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הרישום שלו לאתר. אישור להזמנה מונפק ע"י האתר באופן אוטומטי. רק בשלב מאוחר יותר מוודאת החברה המפעילה או מי מטעמה את הזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה ומוודאת שהתקבל אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור הלקוח את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלקו בישראל ושניתן לשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון, או לחילופין, במידה והתשלום בוצע ע"י הלקוח באמצעות חשבון PayPal שהתקבל בחברה המפעילה אישור תשלום מחברת PayPal.

החברה המפעילה מציינת בפני הלקוח שקבלת הזמנתו דרך האתר והנפקת אישור להזמנה זו, אשר יישלח ללקוח בדואר האלקטרוני, אינו מחייב את האתר ו/או החברה המפעילה בביצוע ההזמנה ומילואה ואינה מהווה ראיה לביצוע פעולות כלשהן בקשר עם ההזמנה ע"י האתר ו/או החברה המפעילה. רק הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה מהלקוח במחשבי האתר מהווים ראיה חלוטה לנכונות הפעולות מצד האתר והחברה המפעילה בקשר עם ההזמנה.

האתר מאפשר ללקוחותיו לבצע רכישות גם באמצעות שיחה טלפונית. הלקוח יכול להזמין ולשלם עבור מוצרים המוצגים באתר בשיחה עם נציג האתר, בהם הוא ימסור את פרטיו האישיים ואת פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. נציג האתר יאשר ללקוח בטלפון את הזמנתו בכפוף לזמינות לאספקה של המוצרים שבהזמנה, ובכפוף לקבלת אישור מחברת האשראי שהנפיקה עבור הלקוח את כרטיס האשראי כי כרטיסו תקף בישראל ושניתן לסלקו בישראל ושניתן לשלם באמצעותו עבור ההזמנה שבנדון. את האישור להזמנה ישלח נציג האתר ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר לנציג בשיחת הטלפון.

מוזכר בזאת שעל מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה של הלקוח, מחויב הלקוח במסירת פרטים מלאים ונכונים כנדרש. החברה המפעילה מציינת בזאת שמסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

נציגי האתר יידעו את הלקוח במקרה וקיים חוסר במלאי לאספקה של המוצרים אותם הזמין ו/או במקרה והתקבל סירוב לתשלום עבור ההזמנה שביצע הלקוח מחברת האשראי שהנפיקה ללקוח את כרטיס האשראי ואשר נעשה בו שימוש ע"י הלקוח לצרכי תשלום עבור ההזמנה בנדון.
היה וקיים חוסר במלאי לאספקה של מוצרים אותם הזמין הלקוח, יוכל הלקוח לוותר על הזמנת המוצרים שבחוסר ונציג האתר ינפיק בתיאום עם הלקוח הזמנה מעודכנת בהתאם. לחילופין יכול הלקוח לבטל את הזמנתו כליל והתמורה שהתקבלה עבור הזמנתו זו תוחזר ללקוח במלואה.

היה והתקבל באתר ו/או בחברה המפעילה סירוב לתשלום עבור ההזמנה מחברת האשראי או מחברת PayPal, יהיה על הלקוח להסדיר את התשלום בתוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב. במידה והלקוח לא השלים את הסדרת התשלום בפרק הזמן האמור תבוטל הזמנתו לאלתר והאתר ו/או החברה המפעילה אינם מחויבים להודיע ללקוח על-כך.

אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה

הזמנה ששולמה במלואה ואשר קיימת עבורה זמינות במלאי לאספקת המוצרים שבה ואשר אושרה ע"י החברה המפעילה, תישלח ע"י החברה המפעילה או ע"י נציג מטעמה לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה.

מועד המשלוח לכתובת הלקוח או לנקודת איסוף הינו עד 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה וגמר התשלום עבורה (המאוחר מביניהם), אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע"י נציג האתר אל הלקוח. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים.

החברה המפעילה מספקת את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע"י הלקוח, אם באמצעות חברת משלוחים ישירות לכתובת הלקוח ,אם באמצעות באמצעות דואר ישראל (דואר רשום) לסניף הדואר הקרוב לכתובת הלקוח או ללוקרים ונקודות איסוף השונות. התקנון של הגוף המשלח (דואר ישראל או חברת המשלוחים) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את הלקוח, כולל הוראות התקנון הנ"ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו'. החברה המפעילה לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה המפעילה לרבות שביתות בדואר ישראל או בחברת המשלוחים, חסימות דרכים וכדומה.

דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה. במכירה בתשלומים, רשאית החברה המפעילה לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו', תהיה רשאית החברה המפעילה לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה, הסיבה לגביית תוספת תשלום כזו תוסבר ללקוח ותתואם עימו מראש.

החברה המפעילה ו/או מי מטעמה, כולל נציג דואר ישראל או חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.

אם ללקוח תלונה לגבי עיכוב באספקת ההזמנה עליו להודיע על-כך לאלתר לאתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת service@guilty.co.il בה יפרט את תלונתו. החברה המפעילה תבדוק את תלונתו ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה המפעילה, יוכל הלקוח להודיע לאתר שאינו מעוניין עוד להמתין להגעת ההזמנה. במקרה זה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי בגובה התשלום אותו שילם עבור אותה הזמנה (100% החזר כספי).

היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח או לכתובת נקודת האיסוף, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו וכל עוד בתוך תקופת הביטול (כמוגדר בסעיף "ביטול ההזמנה על ידי הלקוח"), ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את מוצרי ההזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה, ובמצב שמיש, יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח ובניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש.

במקרה בו תוחזר לאתר או לחברה המפעילה הזמנה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח בגובה דמי המשלוח, דהיינו הלקוח יחויב בכפל דמי משלוח. אופן החזרת המוצרים הינה רק בדרך של איסוף מבית הלקוח.

לבחירת הלקוח, ניתן לבצע איסוף עצמי של ההזמנה ללא חיוב של דמי משלוח, במשך 21 יום ממועד אישור ההזמנה. מועד האיסוף העצמי יתואם מראש בין הלקוח לנציג האתר, והאיסוף יבוצע ע"י הלקוח בכתובת: משרדי חברת מ.ו.ד.ל סחר בע"מ, רחוב דרך גד פיינשטיין 13, בניין אמות, קומה 1, רחובות. היה וההזמנה לא נאספה ע"י הלקוח עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה תבוטל ההזמנה, והחברה המפעילה תעניק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה. החברה המפעילה מציינת בזאת שבכל מקרה לא יוחזר ללקוח התשלום כנגד הזמנה שביצע הלקוח ואשר בחר באיסוף עצמי ושלא נאספה בפרק הזמן כאמור ולכן בוטלה, והלקוח מסכים לכך שהוא יקבל מהאתר או מהחברה המפעילה רק שובר זיכוי כאמור.

הוראות נוספות לגבי משלוח ההזמנות לבית הלקוח / לנקודת איסוף ולגבי איסוף עצמי במרלוג החברה המפעילה

מרבית המוצרים באתר מוכנים למשלוח בפרק הזמן שבין למחרת הרכישה באתר ועד 4 ימי עסקים לאחר הרכישה ואולם כאמור בכל מקרה פרק הזמן הנדרש לא יעלה על 10 ימי עסקים, מבלי שהחברה תיצור קשר עם הלקוח.

על הלקוח נדרש לבחור את צורת המשלוח, מבין האפשרויות הבאות:

 • איסוף עצמי -שירות ללא עלות בהתאם לפירוט בהערות בהמשך. 
 • משלוח VIP חינם עד בית – משלוח המוצרים שנרכשו באתר ללא תוספת תשלום. אפשרות זאת כפופה לכך שהתשלום בפועל שביצע הלקוח עבור ההזמנה לאחר הפחתת כל הטבה ו/או הנחה היה בסך של לכל הפחות הסכום בו החברה המפעילה מעניקה משלוח חינם. סכום זה מצויין באתר. החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנותו לפי שיקוליה ללא הודעה מוקדמת ללקוח, אולם הסכום תמיד יצויין באתר על-מנת שהלקוח יידע החל מאיזה סכום הזמנה הוא יהיה זכאי למשלוח חינם כאמור. חשוב לציין! אין צורך להמתין לשליח על מנת לקבל את המשלוח.
 • משלוח VIP עד הבית בתשלום מופחת – בגין כל רכישה באתר, בסך רכישה בפועל לאחר הפחתת כל הטבה ו/או הנחה הנמוך מהסכום אשר נקבע על ידי החברה המפעילה כסכום המעניק ללקוח משלוח חינם, תחויב בדמי משלוח מופחתים של 25 ₪ (במקום 39 ₪).  חשוב לציין! אין צורך להמתין לשליח על מנת לקבל את המשלוח.
 • משלוח חינם לנקודות איסוף או לוקרים לאיסוף עצמי - בהתאם לרשימה של נקודות האיסוף ו/או הלוקרים המופיעה באתר. אפשרות זאת כפופה לכך שהתשלום בפועל שביצע הלקוח עבור ההזמנה לאחר הפחתת כל הטבה ו/או הנחה היה בסך של לכל הפחות הסכום בו החברה המפעילה מעניקה משלוח חינם לנקודת איסוף ו/או לוקרים. סכום זה מצויין באתר. החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנותו לפי שיקוליה ללא הודעה מוקדמת ללקוח, אולם הסכום תמיד יצויין באתר על-מנת שהלקוח יידע החל מאיזה סכום הזמנה הוא יהיה זכאי למשלוח חינם כאמור.
 • משלוח בתשלום מופחת לנקודות איסוף או לוקרים לאיסוף עצמי - בהתאם לרשימה של נקודות האיסוף ו/או הלוקרים המופיעה באתר. בגין כל רכישה באתר, בסך רכישה בפועל לאחר הפחתת כל הטבה ו/או הנחה הנמוך מהסכום אשר נקבע על ידי החברה המפעילה כסכום המעניק ללקוח משלוח חינם, יחויב הלקוח בדמי משלוח מופחתים לנקודות איסוף ו/או לוקרים של 15 ₪ (במקום 39 ₪).
 • משלוח מהיר מהיום להיום - שרות בתשלום 49 ₪ דמי "משלוח מהיר". מוגבל להזמנות שיבוצעו במלואן עד השעה 11 בבוקר. השרות מוגבל לאזורי חלוקה מוגדרים, כפי שמעודכן באתר מעת לעת. חשוב לציין! אין צורך להמתין לשליח על מנת לקבל את המשלוח.

הערה כללית: החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי המשלוח המצויינים באפשרויות השילוח השונות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא אתרעה מראש ללקוח. בכל מקרה דמי המשלוח עצמם יפורטו ללקוח באתר בזמן עריכת ההזמנה על-ידו ו/או בזמן בחירתה של אפשרות השילוח.  

הערות לנושא "איסוף עצמי":

 • בהזמנות שסומנו ב"איסוף עצמי" - יש לתאם את האיסוף מראש עם מרכז השירות במיילservice@guilty.co.il  או בטלפון 1800500047.
 • לאחר סיום הכנת ההזמנה למשלוח, נציגי החברה המפעילה יצרו קשר עם הלקוח ויעדכנו כי החבילה מוכנה לאיסוף. הלקוח גם יכול לברר סטטוס מוכנות לאיסוף בשיחה למספר 1800500047 או להתעדכן דרך המייל.
 • האיסוף מבוצע ממרכז אריזת המשלוחים (המרלוג) של החברה המפעילה בצמוד למשרדי חברת גילטי ביוטי בע"מ, רחוב דרך גד פיינשטיין 13 (מול מכללת פרס), בניין אמות, קומה 1, יחידה 147.
 • יש לעלות ברכב (או רגלית) לאחר הוצאת כרטיס כניסה לקומה 1 בעלייה הנמצאת מול הכניסה, בקומה 1 יש להיכנס ימינה עד הסוף למחסן שלנו. להכוונה נוספת יש להתקשר לחברה המפעילה בשעות הפעילות. 
 • הזמנות לאיסוף עצמי יישמרו במרלוג החברה המפעילה עד 21 יום ממועד אישור ההזמנה, ולאחר מכן יבוטלו.

הערות לנושא "משלוחVIP  עד הבית":

 • מרבית המשלוחים מסופקים ללקוחה יום לאחר מועד הכנת ההזמנה למשלוח ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד הכנת ההזמנה למשלוח.
 • אין חלוקת משלוחים בימי שישי ושבת ובערבי חג ובחגים (ימים אלו לא נחשבים כימי עסקים לעניין המשלוחים).
 • שירות הלקוחות של החברה המפעילה ישלח הודעה במייל ו/או הודעת SMS עם קוד החבילה ע"מ שהלקוח יוכל לעקוב אחר המשלוח דרך שירות הלקוחות.
 • במקרים בהם מדובר במשלוח חריג (בנפח ו/או במשקל), עלותו ומועד אספקתו יתואמו מול הלקוח על-ידי שירות הלקוחות של החברה המפעילה.

הערות לנושא "משלוח לנקודות איסוף או לוקרים לאיסוף עצמי":

 • נקודות איסוף ולוקרים הינם בהתאם לרשימה המופיעה באתר לבחירה על ידי הלקוח.
 • לא ניתן לשנות נקודת איסוף או לוקר לאחר הבחירה.
 • מרבית המוצרים באתר מתאימים בגודלם ובמשקלם למשלוח לנקודת איסוף או לוקר, אולם במקרה בו הלקוח הזמין מוצר בגודל חריג או אוסף של מוצרים המצטבר לגודל חריג אזי שירות זה לא יתאפשר.
 • לאחר הכנת ההזמנה למשלוח, שרות הלקוחות של החברה המפעילה ישלח ללקוח מייל ו/או הודעתSMS  עם קוד החבילה ע"מ שהלקוח יוכל לעקוב אחר המשלוח עד הגעתו לנקודת האיסוף.
 • הגעת המשלוח אל הנקודה לאיסוף או הלוקר הינה במרבית המקרים יום לאחר מועד הכנת ההזמנה למשלוח לנקודה ולא יאוחר מ- 7 ימי עסקים.
 • החבילה תישאר בנקודת האיסוף או הלוקר במשך 3 ימי עסקים בלבד ולכן חשוב שהלקוח יאסוף את החבילה במועד. לאחר זמן זה, החבילה תוחזר למרלוג החברה המפעילה, ויידרש משלוח נוסף בעלות נוספת בה יחוייב הלקוח.
 • הלקוח מוזמן לפנות לבית העסק בנקודת האיסוף לבירור פרטים על שעות פתיחה בנקודת האיסוף ותיאום האיסוף על ידו. נושא זה אינו באחרויותה של החברה המפעילה.
 • במידה ואין מקום מתאים בנקודת האיסוף או בלוקר לאחסון החבילה, רשאית חברת המשלוחים להעביר את החבילה לנקודת איסוף סמוכה. במקרה זה יעודכן הלקוח במייל ו/או בהודעתSMS  בהתאם.

הערות לנושא "משלוח מהיר מהיום להיום":

 • בגין שירות זה יישא הלקוח בתשלום דמי משלוח בסך כפי שייקבע על ידי החברה המפעילה.
 • השרות זמין להזמנות שייכנסו בימים א-ה בלבד ובשעות מ- 00:01 ועד 11:00 ביום המשלוח המהיר. בכל מקרה השרות אינו פעיל בערבי חג, ימי חג ושישי או שבת. הזמנות שייכנסו במועד אחר יימסרו ללקוח רק ביום העסקים הבא.
 • השרות מוגבל לכ-150 יישובים בלבד ברחבי הארץ, וזאת על פי רשימת יישובים המתעדכנת מעת לעת ומפורסמת באתר. על הלקוח למלא בהזמנה בסעיף פרטי המשלוח כתובת יישוב מדוייקת על פי שם היישוב באותה רשימה.
 • ההזמנה תארז באותו יום בסמוך לביצוע ההזמנה ותשלח ע"י חברת השליחויות עוד באותו היום למסירה ללקוחה עד השעה 22:00 באותו היום.
 • היה והשליח יצר עם הלקוחה קשר והלקוחה לא ענתה לשליח בנייד, לא תבוצע חלוקה באותו היום והחבילה תועבר לחלוקה ביום למחרת. לאחר 3 נסיונות חלוקה שלא צלחו החבילה תוחזר למרלוג החברה המפעילה, ויידרש משלוח נוסף בעלות נוספת בה יחוייב הלקוח. 

ביטול הזמנה על-ידי הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע"י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת service@guilty.co.il או בשיחה טלפונית לנציג האתר או החברה המפעילה או באמצעות טופס ביטול ייעודי שנמצא באתר, וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הלקוח אינו רשאי לבטל הזמנתם של פריטים מסוימים אותם הזמין, כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובפרט מוצרים אותם הזמין הלקוח ואשר מיוצרים במיוחד עבורו.

ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח, או במקרה של איסוף עצמי עד 14 יום (ארבעה עשר ימים) מיום קבלת ההודעה מהאתר או מהחברה המפעילה על כך שההזמנה נארזה וממתינה ללקוח לאיסוף עצמי כמפורט בתקנון זה. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: "תקופת הביטול").

היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו, וכל עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). יש לצרף להחזרה את חשבונית הקנייה המקורית שנשלחה אל הלקוח יחד עם ההזמנה. לשם ביצוע ההחזרה יכול הלקוח לתאם עם נציג האתר איסוף של חבילת ההחזרה מביתו. הלקוח יחויב בדמי משלוח עבור ביצוע ההחזרה הנ"ל. לפני ביצוע ההחזרה חשוב שהלקוח יעטוף ויארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה המפעילה. הלקוח מודע לעובדה שעליו מוטלת האחריות המלאה להחזרת המוצרים מהזמנה אותה ביטל במצב שמיש, ולכך שהחברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהיא מצידו לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.

רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי המחושב לפי הסכום אותו שילם הלקוח עבור המוצרים שהוחזרו, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח, בניכוי דמי משלוח לאיסוף ההחזרה מהלקוח באם קיים, בניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו מסיבה כלשהיא או שהוחזרו במצב לא שמיש, ובניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול"). זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע"י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם במוצרים שסופקו בהזמנה או עקב אי התאמה בין המוצרים שסופקו לבין תיאורם באתר, יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ"ל באותה הזמנה. זיכוי אמצעי התשלום יהיה בגובה מלא (100% החזר כספי) של המחיר המלא שנגבה מהלקוח עבור אותם מוצרים. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר או החברה המפעילה את המוצרים החילופיים ללקוח (איסוף עצמי אפשרי גם במקרה זה). לצורך מעקב ושיפור השירות ללקוח, יחזיר הלקוח לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה.

מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב, כדוגמת: מוצר בונוס, מוצר במתנה וכו', ואשר יוחזר ע"י הלקוח לחברה המפעילה, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

ביטול הזמנה על-ידי החברה המפעילה

החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטסי האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום או סירוב דומה שהתקבל מחברת PayPal, והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.
החברה המפעילה מציינת בפני הלקוח שלמרות האמור לעיל אין החזר כספי להזמנה שבוטלה ואשר כבר חויבה באם הסיבה לביטול ההזמנה קשורה לעובדה שהלקוח בחר באיסוף עצמי, אולם ההזמנה לא נאספה על-ידו עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה (כאמור בסעיף "אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה"). במקרה כזה יוענק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה, ולא יוענק החזר כספי.

באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או החברה המפעילה להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.
לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לא כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.

בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או החברה המפעילה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר לרבות אך לא מוגבל בנזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

אחריות לשימוש באתר ואחריות המוצר

הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר לרבות אך לא רק משיקולי התאמה לצרכי הלקוח, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של הלקוח.

אין בהצגת המוצרים וספקיהם באתר משום הודאת האתר ו/או החברה המפעילה בטיבם ואיכותם של מוצרים אלו. כל המידע המפורסם באתר אודות המוצרים, טיבם ואיכותם ולגבי ספקיהם, הינו מידע שנמסר לאתר ע"י הספקים, ואין האתר ו/או החברה המפעילה אחראים למהימנותו ונכונותו של מידע זה.

החברה המפעילה מדגישה שהמידע לגבי המוצרים המופיעים באתר, כולל הטקסטים השונים, התמונות והסרטונים המיועדים לתיאור המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בגוון, בגודל, במראה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על החברה המפעילה, או על מי מטעמה, אחריות כלשהי.

בכל מקרה מאפשרת החברה המפעילה ללקוח לבטל את הזמנתו מסיבה כלשהיא ולשיקול דעתו הבלעדי במהלך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אותם הזמין (כאמור בסעיף "ביטול הזמנה על-ידי הלקוח").

האתר ו/או החברה המפעילה אחראים אך ורק לאספקת המוצרים אותם הזמין הלקוח באתר באמצעות משלוח לכתובת שמסר בעת ביצוע ההזמנה. אי-לכך לא תישא החברה המפעילה בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו ללקוח בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות אך לא מוגבל עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיו, אי החלפתם במועד או פגמים במוצר.

יוצא מן הכלל הינו מקרה ובו התגלו פגמים חמורים במוצר, אשר התגלו מיד עם קבלת המוצר אצל הלקוח ושנבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או החברה המפעילה ו/או דואר ישראל או חברת המשלוחים, הנובעים מאופן אחסנת ו/או אחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח. במקרה זה זכאי הלקוח לפיצוי שיהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על המחיר אותו שילם הלקוח עבור המוצר.

אחריות כללית

האתר ניתן לשימוש ע"י הלקוח כמות שהוא (As Is), וללקוח לא קיימת הזכות לכל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה המפעילה בגין מאפייני האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של הלקוח.

החברה המפעילה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ו/או שיינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים ו/או תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה המפעילה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהלקוח להתחבר לשרתי האתר ולעשות שימוש תקין באתר, לרבות אך לא מוגבל בבחירת מוצרים והזמנתם מהאתר.

החברה המפעילה אינה מתחייבת כי הקבצים או הקישורים שנמצאים ו/או יימצאו באתר יובילו את הלקוח לאתרים פעילים. כמו-כן, החברה המפעילה אינה מתחייבים לגבי תוכנם, מהימנותם ודיוקם של הקבצים או הקישורים באתר ולא תישא באחריות כלשהי בגין השימוש בקישורים המופיעים באתר לאתרים אחרים, לרבות האחריות בגין תוכנם והמידע שפורסם בהם. האתר לא יישא באחריות בגין נזק כלשהו, ישיר או עקיף, אשר ייגרם או עלול להיגרם ללקוח, בגין לחיצה על הקובץ או הקישור ובגין הסתמכות על המידע שיושג באמצעות השימוש באותם קישורים.

החברה המפעילה ומי מטעמה רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר ("באנרים"). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לאתר ו/או לחברה המפעילה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של האתר ו/או החברה המפעילה לרכישת השירותים או המוצרים הכלולים בפרסומות כאמור.

מדיניות סודיות ופרטיות

החברה המפעילה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומחויבת לשמור בסוד על כל המידע שלקוחותיה יחלקו עימה בעת שימושם באתר. ועם זאת ראוי כי כל לקוח באתר יידע כי:

 • כל פרטיו האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), למעט פרטי כרטיס האשראי שלו, יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד. כל מידע אישי רגיש של הלקוח, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאות של הלקוח עוברות הצפנה באופן חד כיווני.
 • בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה.
 • התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת טרנזילה העומדת בתקן אבטחה PCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.
 • החברה המפעילה מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.
 • פרטיו האישיים של הלקוח שבמאגר המידע של האתר ניתנים לצפייה ע"י הלקוח והוא יכול לבצע בהם שינויים כרצונו. ראוי לציין ששינויים בפרטים האישיים עלול להכניס מידע שגוי לגבי הלקוח או מידע חסר, ואשר ייתכן וימנע מהחברה המפעילה לספק ללקוח את הזמנותיו.
 • למרות האמור לעיל, החברה המפעילה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בחברה המפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשה הלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי החברה המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה המפעילה.
 • החברה המפעילה שומרת לעצמה הזכות להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, אך ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • החברה המפעילה מתריעה בפני הלקוח שמאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למאגר המידע באתר בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. החברה המפעילה מבקשת לכן מהלקוח להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. זאת ועוד, על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח ע"י הלקוח עצמו מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה. בנוסף מזכירה החברה המפעילה ללקוח שלאחר השלמת רישומו לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר באמצעות שימוש ב- cookies, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.
 • בכל מקרה, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע השמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה המפעילה.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה המפעילה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי עם מידע כלשהוא יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הוראות נוספות

קניין רוחני – כל מידע בין אם טקסטואלי, תמונות או סרטונים המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, סימני לוגו, וכן אופן עריכתם והצגתם של אלה באתר, הינם בבעלות בלעדית של האתר ושל החברה המפעילה ו/או של מי מטעמם. החברה המפעילה אוסרת על העתקה, שיכפול, הפצה, פרסום או שימוש כלשהוא במידע המופיע באתר.


פיצוי ושיפוי – לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע"י האתר ו/או החברה המפעילה או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

שינויים בתקנון זה – החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. המשך השימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון יעידו על הסכמת הלקוח עם הוראות התקנון המעודכן. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון המעודכן, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן, לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, ובכפוף לשינויים בהתאם להוראות הדין.

סמכות שיפוט – פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה המפעילה בהקשר לפעילות האתר והשימוש בו תהא נתונה לבית המשפט במחוז המרכז.

שירות ללקוח ופנייה לחברה המפעילה – החברה המפעילה מזמינה כל לקוח וכל משתמש ו/או מתעניין לפנות אליה בכל שאלה הקשורה לאתר, לרבות אך לא רק בהקשר לפעילות האתר, המוצרים המוצגים בו, הזמנות שבוצעו, מוצרים שנרכשו, מוצרים שהתקבלו, פגמים במוצר, פגמים בשירות שסופק באתר או ע"י נציג האתר, הצבת פרסומת ובאנרים באתר, הדרך להתקשרות מסחרית עם החברה המפעילה, בחינת אפשרויות לשיתוף פעולה עם האתר וכו'. בכל הנושאים הללו ואחרים מומלץ לפנות בהודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר בכתובת: service@guilty.co.il. שירות הלקוחות של האתר ומנהלי החברה המפעילה מחויבים להשיב לפנייתך בתוך 3 ימי עסקים.

הסרת מרשימת דיוור – החברה המפעילה מזמינה את לקוחותיה להצטרף לרשימת הדיוור (רשימת תפוצה לניוזלטרים) של האתר. הניוזלטרים הנשלחים ללקוחות הרשומים לרשימת הדיוור מכילים גם תוכן פירסומי על מבצעים שונים באתר לצד תוכן כללי. הסרה מרשימת הדיוור נעשית בקלות ע"י הלקוח ובאופן עצמאי על-ידו (ללא צורך בהתערבות החברה המפעילה), וזאת באמצעות לחיצה על הקישור: "לחץ להסרה מרשימת התפוצה" הנמצא בתחתיתו של כל ניוזלטר שנשלח ללקוח. בנוסף, לשם הסרה מרשימת הדיוור ניתן גם לפנות לשירות הלקוחות של האתר בהודעת "הסר" למייל ייעודי שנפתח לשם כך בכתובת GuiltyRMV@gmail.com. אין לשלוח הודעת "הסר" במייל "השב" (REPLY) להודעת הניוזלטר שהתקבל אצל הלקוח, משום שהמייל ממנו נשלחים הניוזלטרים אינו מנוטר לתגובות. שירות הלקוחות של האתר מחויבים לפעול להודעת "הסר" שהתקבלה בכתובת GuiltyRMV@gmail.com בתוך 3 ימי עסקים.

קנייה מהנה!
צוות אתר 
Guilty
 

0

סל הקניות שלי

אין מוצרים בסל הקניות

סל הקניות שלך ריק

אל תפספי מוצרים במחירים מיוחדים! 4

אל תפספי מוצרים במחירים מיוחדים!

היי!

התחברי לאתר והתחילי לצבור הנחות בתכנית הנאמנות שלנו

WELCOME BACK

אפשר להתחבר באמצעות שם משתמש וסיסמא או באמצעות קוד אשר אשלח לטלפון הנייד שלך

שכחת סיסמא ?

שלחנו לך SMS לטלפון הנייד עם קוד כניסה

או

או

כיף שבאת :)

הרשמי לאתר והתחילי לצבור הנחות בהתאם לתכנית הנאמנות שלנו

הסיסמא צריכה להכיל לפחות 6 תווים

או